[Knit Pay - Instamojo, Razorpay, Stripe, UPI QR, GoUrl, SSLCommerz] Support