This plugin hasn’t been updated in over 2 years. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

Nén WordPress

Description

Enables gzip-compression if the visitor’s browser can handle it. This will speed up your WordPress website drastically and reduces bandwidth usage as well. Uses the PHP ob_gzhandler() callback.

Installation

Installing this plugin is quick and easy:

  1. Download the Nen WordPress plugin.

  2. Extract the ZIP archive on your computer to get the nen-wordpress folder.

  3. Upload the nen-wordpress folder to your wp-content/plugins directory.

  4. Activate the plugin on your ‘Plugins’ page in the WordPress dashboard.

FAQ

Nó s½ḠtŮg tÑṣ ǙḠwebsite WordPress cçṡ tôi?

ươŮg nhiÇṮ, gzip s½Ḡnén nÙṩ dung trang blog tr°Ǜṣ khi nó ưǣṣ gíṩ tÛṩ trình duyÇṴ cçṡ ng°ǝṩ síḠdåṮg và n¿ṵ trình duyÇṴ h×ḠtrãḠnó xíḠlý dïḠliÇṵ nén, cách này s½ḠtŮg tôc ǙḠt£ṩ nÙṩ dåṮg trang blog ƿṮ ng°ǝṩ dùng và gi£ṭ bÛṴ dung l°ǣṮg cçṡ bŮg thông.

Nó síḠdåṮg lo¡ṩ nén gì?

SíḠdåṮg PHP ob_gzhandler() ǃḠnén thông tin.

Contributors & Developers

“Nén WordPress” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Changelog

1.0

  • phiên b£Ṯ Ƨṵ tiên