• Theo ý kiến của tôi:
    +Trong vùng chọn ngôn ngữ cần dịch nên có một nút chọn mặc định là ngôn ngữ gốc.
    + Ngôn ngữ cần dịch luôn được ưu tiên sử dụng (hiển thị) cho từng đối tượng người dùng.
    + Có thể tích hợp vào thanh điều khiển khi viết bài.

  • You must be logged in to reply to this review.