Support » Plugin: Button contact VR » Thêm ô nhập nhãn cho số điện thoại

  • tahuy1194

    (@tahuy1194)


    Ngoài ô nhập số điện thoại, bạn có thể cho ô nhập nhãn không, vd số 0344567876 mình muốn nó hiển thị thành 0344.567.876 hoặc 0344 567 876, thì hiện chưa có chỗ nhập

  • The topic ‘Thêm ô nhập nhãn cho số điện thoại’ is closed to new replies.