Support » Plugin: Delete All Posts » hướng dẫn sử dung

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Plugin Author mingocommerce

    (@mingocommerce)

    nó dễ sử dụng. Bạn chỉ cần cài đặt nó và bạn sẽ nhận được một nút trên các trang danh sách bài đăng (bất kỳ loại bài đăng nào). Để xóa dữ liệu, chỉ cần nhấp vào nút, nó sẽ xóa tất cả các bài viết của loại đó.

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • The topic ‘hướng dẫn sử dung’ is closed to new replies.