Support » Theme: Hueman » content of webite not display

Viewing 1 replies (of 1 total)
 • It seems that you haven’t created a child theme.
  Check with your website host and restore a version of your website before the incident happened.
  If it works again, put all your modifications in a child-theme.

  Cheers, waebi

  Có vẻ như bạn chưa tạo ra một chủ đề con.
  Kiểm tra với máy chủ trang web của bạn và khôi phục một phiên bản của trang web của bạn trước khi sự cố xảy ra.
  Nếu nó hoạt động trở lại, hãy đặt tất cả các sửa đổi của bạn trong một chủ đề con.

  Chúc mừng, waebi

Viewing 1 replies (of 1 total)
 • The topic ‘content of webite not display’ is closed to new replies.