Support » Plugin: WooCommerce » Are there any plugin in wordpress which automatically count the delivery of prod

 • 1. Finns det någon plugin som man kan installera i WordPress så man kan skriva in olika vikter och sedan fylla i portopriser t.ex postens priser om man vill? Dessa olika vikter som man då skriver in sparas och sedan ska ju det hela räknas ut automatiskt vid kassan beroende vilken vikt man skrivit in för varje produktartikel. För som det nu är i Woocommerce som är det plugin jag nu använder mig av så vet jag inte hur man gör. Om det nu går? Jag vet att det finns olika sätt att skriva in fraktpriser men inte utefter vikt, vilket är det jag skulle vilja göra. Kanske jag måste fixa en ny e handels plugin som stödjer det jag skriver om gällande vikt, portopriser och automatisk uträkning vid kassan? Jag vet att man kan göra olika chipping classes i produkt/ chipping classes. Och att i Woocommerce/Settings/International delivery så kan man sedan de shippingclasses man gjort och skriva in priser för varje individuell shipping class och spara. Sedan kan man för varje produkt: i fält ”Produkt data”/flik ”Shipping”/ välja just ”chipping class”. Problemet är att om låt säga två produkter väger 2kg respektive 250g, enligt postens taxa så kostar det att skicka en produkt på 2 kg där postens porto är 72kr och en produkt på 250g där postens porto är 24kr, i ett paket väger de tillsammans 2250g vilket enligt postens taxa kostar 150kr, upp till 3kg. Så min kund skulle då få betala 96kr för frakt, medan jag får betala 150kr till posten. Detta blir en förlust för mig som säljare av produkter, 150kr – 96kr = – 54kr i underskott. Så det funkar ju inte med de funktioner som finns i Woocommerce. Därför skulle jag behöva en plugin som stödjer automatiska uträkningar utefter varje produkts vikt som automatiskt läggs ihop för alla produkter i en beställning och efter det räknar ut portot. Så i detta exempel ska först 2kg och 250g läggas ihop som blir 2250g. Sedan läggs den till en kategori låt säga 150kr upp till 3kg, helt efter postens portotabell. Då betalar kunden rätt taxa och jag som säljare förlorar inget på en automatisk uträkning som alltså är helt korekt uträknad. Jag söker helst gratis e handel plugins. Någon som har tips på vilket plugin jag ska fixa och hur det funkar? Och är det gratis?

  Is there a plugin that you can install in WordPress so you can write in different weights and then fill in porto prices e.g. postal prices if they want to? These different weights which are then incorporated into will be saved and then, after all, the whole is calculated automatically to the cash register depending on the weight is written in for each product article.
  For which it is now in Woocommerce which is the plugin I am now using, I do not know what to do. If it is working att all to make it work as I want? I know that there are different ways to write the rates but not in weight, which is what I would like to make.
  Perhaps I need to fix a new e commerce plugin that supports what I write about: the weight, porto prices and automatic calculation at Checkout? I know that you can make different chipping classes in product/ chipping classes.
  And that in woocommerce /settings/international delivery then you can see the shippingclasses made and write the prices for each individual shipping class and save. You can then for each product in product data/tab shipping/ choose chipping class.
  The problem is that, if say two products weighing 2kg and 250g, according to the postal rate it cost to send a product on 2 kg where postal postal is 72kr and a product of 250g where postal is 24kr, in a package weighing together 2250g which according to the postal rate costs 150kr up to 3kg.
  So my costumer would then have to pay 96KR for freight, while I must pay 150kr to send the package. This will be a loss for me as sellers of products, 150kr – 96kr – 54kr in deficit. So it does not work as I want, of course, with the functions which are in Woocommerce.
  That is why I would need a plugin that supports automatic calculations along each product’s weight that automatically added together for all of the products in an order and then count out a stamp. So in this example, first 2kg and 250g will be added together to become 2250g I weight.
  Then put it to a category let say 150kr up to 3KG, completely after the postal table. Then the customer pay right tariff and I as the seller will lose nothing on an automatic calculation which then is quite correct computed. I am looking for any free e-commerce plugins. Any one has any tip on wich plugin I could install in Woocommerce and how it works. And is it for free?

  2. Hur lägger jag till mailto länk i WordPress?

  How do I add mailto link in WordPress?
  Tackar för all hjälp i förväg. Thanks for all help in advance.

  http://wordpress.org/extend/plugins/woocommerce/

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • The Title is: Are there any plugin in wordpress which automatically count the delivery of products after weight in WooCommerce in Checkout?

  How can I change the title of this thread? Thanks as usual for answers.

  Hi folks. The solution was the plugin AWD Weight/Country Shipping, but the new problem is that this plugin don´t count in the package to the total weight. Se more int the thread: “AWD Weight/Country Shipping is ok but don´t count in the weight of the package.” Thanks.

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • The topic ‘Are there any plugin in wordpress which automatically count the delivery of prod’ is closed to new replies.