Wapuu Dashboard Pet

(3 total ratings)

Wapuu Dashboard Pet is a virtual pet for your WordPress admin dashboard. The more you fail to update your site, the sicker Wapuu becomes.