این یک سربرگ H1 است

این مورد می‌تواند یک سربرگ H2 باشد تا سئو بهینه شود.