آثار هیرواکی تاکاهاشی

یک هنرمند ژاپنی قرن بیستم در زمینه‌ی چوب در جنبش هنری شین هانگا.