هیاواتا

رهبر قرن شانزدهمی کنفدراسیون ایروکوئی‌ها، مجسمه سازی شده توسط ادمونیا لوئیس در سال 1868.

مینه‌هاها

زن داکوتای قرن ۱۶ام و معشوقه هایواتا، توسط ادمونیا لوئیس در سال ۱۸۶۸ مجسمه سازی شده است.