تصویر جوانه گل نیلوفر آبی.

Just an ounce of prevention makes perfect.

– مارگارت آوگیان


تصویر گل های نیلوفر.

کنجکاوی به اندازه چشمک زدن به اسب نابینا، خوب است.

– روتا اگلیتیس


تصویر گل نیلوفر.

Wednesday’s child is certain to have nine lives.

– نورا بادم