الگوی نقل قول ساده

بازگشت به دیروز فایده ای ندارد چون آن زمان آدم دیگری بودم.

– آلیس، آلیس در سرزمین عجایب