કિંમત નિર્ધારણ બ્લોક

Basic Plan

$29.99/month

Item 1

Item 2

Item 3

Standard

$39.99/month

Item 1

Item 2

Item 3

Premium

$59.99/month

Item 1

Item 2

Item 3