چاپ های فتومکانیکی زیبا از زنبق سفید (1887-1897) توسط اوگاوا کازوماسا. نسخه اصلی از The Rijksmuseum.

زنبق سفید

اوگاوا کازوماسا

شکوفه‌های گیلاس

اوگاوا کازوماسا

چاپ‌های فتومکانیکی زیبا از شکوفه‌های گیلاس (1887-1897) توسط اوگاوا کازوماسا. نسخه اصلی از The Rijksmuseum.