افراد خلاق

افراد خلاق افرادی هستند که خارج از چارچوب فکر می‌کنند، ایده‌های جدید را می‌پذیرند و مرزها را جابجا می‌کنند.