منوی ما


تاکو

$10

پیتزا

$15

برگر

$18

نودل

$15

پیتزا بزرگ

$10

تاکو

$10

برگر

$14

نودل تند

$18