ما در یک جامعه‌ زندگی می‌کنیم

شما هرگز چیزها را با مبارزه با واقعیت موجود تغییر نمی‌دهید. برای تغییر چیزی، یک مدل جدید بسازید که مدل موجود را منسوخ کند.