زندگی هست، تمام دارایی ما روی زمین هست
ما با آب زندگی میکنیم…