هارالد لیف

مدیر روابط عمومی @ Natyra Flaxa Ltd.

من در حال توسعه و حفظ روابط با سهامداران اصلی، مثل سرمایه گذاران، مشتریان و شرکا هستم.